Informatie

Tarieven

Onze begeleiding tijdens je zwangerschap, bevalling en kraamtijd valt onder de verplichte Nederlandse basis zorgverzekering en wordt dus volledig vergoed, ook zonder aanvullend pakket. Kosten zoals een deel van het bloedonderzoek, bezoek aan de gynaecoloog of een andere specialist, het eventueel inzetten van een ambulance en overname van zorg door de gynaecoloog vallen onder van je eigen risico. De termijnecho, 20 weken echo en eventueel vervolg echo’s worden vergoed door je verzekering zolang ze op medische indicatie zijn.

Kwaliteit

Als verloskundigen staan we ingeschreven bij het kwaliteitsregister van de beroepsorganisatie voor verloskundigen, de KNOV. Dit houdt in dat we minimaal 40 uur per jaar aan bij- en nascholing volgen. Dit omvat allerlei verschillende onderwerpen: intensieve training in het opvangen van spoedsituaties, begeleiding bij borstvoeding, zorgvragen buiten de richtlijnen, voorkomen van infectie, oplossen van baringsproblemen, counselen van prenatale screening etc. Samen met collega’s uit dezelfde regio doen we mee aan intercollegiaal overleg en zo houden we elkaar scherp en kritisch. Ook houden we actief de verloskundige literatuur bij die over een variatie aan onderwerpen verschijnt. Met alle verloskundigenpraktijken rondom Rotterdam, de ziekenhuizen en de kraamzorgorganisaties werken we samen aan goede zorg.

Klachten

Wij hopen dat we met de tijd een relatie ontwikkelen waarbij alles in openheid kan worden besproken. Zit je toch met vragen? Met twijfels? Ben je ergens ontevreden over? Vertel het ons dan. Liefst zo snel mogelijk, maar óók als je er al een tijdje mee rondloopt. Dan praten we er samen over en proberen we er snel iets aan te doen. Misschien kunnen we een misverstand uit de weg ruimen, je geruststellen of op een manier gaan werken waar jij je prettiger bij voelt. wij staan er altijd voor open om met een kritische blik naar onszelf te kijken en onszelf en onze kunde te blijven verbeteren. Als je dit echt liever niet met ons bespreekt of je wilt graag een onafhankelijke mening, dan kun je terecht bij de onafhankelijke Klachtenfunctionaris van Solopartners. Deze functionaris helpt je dan verder. De Klachtenfunctionaris spreekt zich niet uit over medische aansprakelijkheid of schadevergoeding.

Solopartners is aangesloten bij Klachteregeling.nl. Ga naar www.klachtenregeling.nl of bel naar 085-485860 en meld je klacht bij de klachtenfunctionaris.

Disclaimer

Informatie op deze pagina kan snel veranderen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de pagina’s waarnaar we verwijzen. Klopt een link niet of is de inhoud veranderd, meld dit dan alsjeblieft aan je vroedvrouw, zij zal zorg dragen voor een correctie.

Privacy

Privacy: alles over cookies, jouw privacy en de AVG wet

Deze website wordt beheerd door MAMAISA VERLOSKUNDE

Inleiding

Als je gebruik maakt van de website van MAMAISA VERLOSKUNDE en de producten en

diensten die daarop te vinden zijn, dan laat je gegevens achter. Daarnaast laat de website cookies op je computer achter. Die worden gebruikt om de website beter te laten werken op jouw apparaat.

Hieronder kun je lezen welke gegevens MAMAISA VERLOSKUNDE kan verzamelen, waarom de praktijk dat doet en wat daarmee gedaan kan worden. Ook kun je lezen welke cookies er gebruikt worden en waarom. Dit statement gaat over de hele website: het geldt dus voor bezoekers die alleen lezen, maar bijvoorbeeld ook als je je aanmeldt bij de praktijk middels het contactformulier.

Cookies door MAMAISA VERLOSKUNDE

Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op jouw voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende je gebruik van deze website

verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde ‘cookies’. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op je computer worden geplaatst. Je kunt het gebruik van ‘cookies’ via de instellingen van je browser uitschakelen. Dit leidt echter tot een minder goede werking van deze website.

Cookies door derden

Bij het bezoeken van de website www.mamaisa.nl worden tevens cookies

geplaatst door de volgende derde partijen:

 • Google Adwords (t.b.v. relevante advertentiecampagnes en conversietracking)
 • Google Analytics (t.b.v. relevante advertentiecampagnes, het analyseren van bezoeken

en verkeersbronnen en conversietracking).

Hoe komt de praktijk aan je gegevens?

Als je gebruik maakt van de website, dan laat je op de volgende manieren je gegevens bij ons achter:

 • Navigatie door de website
 • Invullen van het contactformulier

Wat doen we met je gegevens?

De praktijk bewaart en verwerkt je gegevens met de volgende doelen:

 • Verzamelen en analyseren van statistieken ten einde de website te optimaliseren;

Hoe beveiligen we je gegevens?

Je gegevens worden veilig opgeslagen en verzonden. Wie niets met jouw gegevens te maken heeft, kan er simpelweg niet bij. De bouwer van de praktijksite, Compra, streeft ernaar je gegevens met de meest recente beveiligingstechnieken en versleutelingsmethoden op te slaan en te verzenden.

Met wie deelt de praktijk jouw gegevens?

MAMAISA VERLOSKUNDE gaat vertrouwelijk met je persoonsgegevens om. Wij zullen nooit jouw gegevens verkopen aan andere partijen.

Jonger dan 16 jaar?

Als je minderjarig bent, dus jonger dan 16 jaar, dan mag je alleen toestemming geven voor het verwerken van je persoonsgegevens met toestemming van een van je ouders of wettelijke voogd. Het is dan belangrijk dat je ouder(s) of je voogd dit statement leest. Zij kunnen ook de rechten uitoefenen die je hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die je bij ons achterlaat, zoals het recht om je te verzetten tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens of het recht op inzage in en correctie van je gegevens.

Inzicht in je gegevens?

Je kunt altijd inzicht krijgen in de gegevens die MAMAISA VERLOSKUNDE over jou heeft. Je kunt hiertoe een schriftelijk verzoek indienen bij de praktijk. Je kunt op basis van de uitkomsten de praktijk ook verzoeken om je gegevens aan te passen als die feitelijk onjuist, onvolledig of irrelevant zijn.

Contactgegevens

De website en de persoonsgegevens die je hier achterlaat worden voor de praktijk beheerd door Compra. Voor vragen en opmerkingen over dit Privacy Statement kun je altijd contact opnemen via info@mamaisa.nl of via info@compra.nl

Websites van derden

Dit Privacy en Cookie Statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht (links waar je op klikt).

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Voldoen de website en de praktijkvoering van MAMAISA VERLOSKUNDE aan de AVG?

Er zijn door de praktijk allerlei maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat er aan de nieuwe wetgeving voldaan wordt. Zo hebben we een SSL-certificaat op onze website, hebben we een cookie- en privacy melding op de website geplaatst, hebben we strikte protocollen als het gaat om loginnamen en wachtwoorden, en een afgesloten archiefkast. We hebben inzichtelijk welke gegevens we exact verwerken, via welke verwerkers en we kunnen dit aantonen, aanpassen en op verzoek verwijderen. Alle cliënten worden actief geïnformeerd over het privacy beleid van de praktijk en ze krijgen een toestemmingsverklaring over welke gegevens we verwerken, waarom we dat doen en hoe deze kunnen worden opgevraagd en verwijderd, wie deze in kan zien en wat de gang van zijn zaken is in geval van een datalek. Daarnaast zijn we, waar nodig, verwerkersovereenkomsten aangegaan met externe partijen die onze gegevens voor ons

bewaren (de verwerkers).

Algemene NAW- en contactgegevens

Wanneer je een afspraak maakt voor je verloskundige zorg tijdens je zwangerschap, bevalling en/of kraamtijd of wanneer je het contactformulier invult via de website voor een vrijblijvende kennismaking, dan worden een of meer van de onderstaande gegevens van je opgeslagen:

 • Voornaam, Achternaam, Adres, Postcode, Woonplaats, , Beroep
 • Geboortedatum, BSN nummer
 • Naam partner, Beroep partner
 • e-mailadres, Telefoonnummer
 • Ziektekostenverzekeraar inclusief polisnummer
 • Eerste dag van je laatste menstruatie, Hoeveelste zwangerschap
 • In het vrije tekst vak kun je zelf nog vragen/info noteren

Deze gegevens worden gebruikt om een juiste inschatting te kunnen maken van de duur van je zwangerschap, een inschatting te maken van je zorgvraag, om te weten of de praktijk ruimte heeft voor je inschrijving en om je te bellen voor het geven van informatie of het plannen van een eerste kennismaking of afspraak. Om deze gegevens te kunnen verwerken gebruiken wij enkel diensten van betrouwbare partners (verwerkers) die hebben laten zien dat je gegevens veilig worden opgeslagen in Nederland.

Wijzigingen Privacy statement

MAMAISA VERLOSKUNDE behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy statement. Het verdient daarom aanbeveling om dit Privacy statement regelmatig na te kijken, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte blijft. De meest actuele versie kan altijd via de website worden geraadpleegd.

Extern Privacybeleid

Met dit document willen wij je informeren over je rechten en onze plichten mbt het omgaan met privacygevoelige informatie op grond van de AVG en de WGBO.

Rol van de AVG

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens.

Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde

plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Welke privégegevens hebben we van je:

 • Je naam, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, BSN nummer, e-mail,

telefoonnummer, verzekeringsnummer, medische gegevens mbt je huidige

zwangerschap, bevalling en kraambed en die van een eventuele vorige zwangerschap,bevalling en kraambed. Partnergegevens. Huisarts. Beroep.

 • In je medisch dossier worden alle intakegegevens en controles genoteerd, alsmede je laboratoriumuitslagen, echo metingen, en brieven van andere zorgverleners.

Waarom hebben we deze gegevens?

 • Alle gegevens hebben wij nodig voor het aanleggen van een zo volledig mogelijk

patiëntendossier.

 • Je persoonsgegevens en verzekeringsgegevens hebben we nodig om je te identificeren en de zorg te kunnen declareren bij de zorgverzekering.
 • Je adres voor het verzenden van post en voor huisbezoeken
 • Via e-mail kunnen we een eventuele NIPT aanvraag verzenden en informatie sturen over activiteiten binnen de praktijk, zoals informatieavonden.
 • Je telefoonnummer hebben we o.a nodig om je te kunnen bereiken voor het bespreken van labuitslagen, of als er bijvoorbeeld een afspraak moet worden gemaakt of veranderd.
 • Medische gegevens van je huidige en een evtentueel vorige zwangerschap, bevalling en kraambed hebben we nodig om passende medische zorg te kunnen leveren.
 • Daarnaast worden wij verplicht gegevens aan te leveren aan landelijke registraties tenbehoeve van wetenschappelijk/statistisch onderzoek.

Hoe worden je gegevens opgeslagen/ bewaard?

 • Bovenstaande gegevens worden opgeslagen in het Web- based programma Onatal.
 • Papieren informatie met persoons- of medische gegevens worden binnen de praktijk bewaard in een afgesloten kast.

Hoe worden je gegevens beschermd?

 • Alle medewerkers binnen de praktijk hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met persoonsgegevens. En we hebben adequate maatregelen genomen om je gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang.
 • Onze website is beveiligd en ons mailverkeer is zo veel mogelijk beveiligd of versleuteld.

Wat doen wij in geval van een datalek?

 • Indien een datalek gevolgen kan hebben voor jouw persoonlijke veiligheid zullen wij dit binnen 72 uur te melden aan de AP (Authoriteit Persoonsgegevens). De praktijkhouder Mirjam Moentadj het interne meldpunt. Zij zal de stappen nemen die het protocol “Beveiligingsincidenten en datalekken” voorschrijft. Zij is te bereiken via 06-36368674

Wie kan jouw gegevens inzien binnen de praktijk?

 • De verloskundigen die werkzaam zijn in de praktijk en eventuele stagiaires. Een enkele keer komt het voor dat wij externe achterwacht nodig hebben. In deze situaties krijgen deze verloskundigen ook toegang geven tot jouw dossier.

Wat zijn jouw rechten?

 • Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten

Verwijderen;

 • Je hebt het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens;
 • Ga je verhuizen en stap je over naar een andere verloskundige? Op jouw verzoek sturen we je dossier via beveiligde mail naar je nieuwe verloskundige.

Hoe communiceer jij met ons?

 • Als je ons een vraag wilt stellen, je afspraak wilt verzetten of medische hulp nodig hebt, kun je ons het beste bellen. Wij zijn 24/7 telefonisch te bereiken;
 • Je dient je ervan bewust te zijn dat als je een dienst zoals Whatsapp gebruikt om

contact te hebben met je verloskundige het niet geheel transparant is wat er met depersoonsgegevens en de inhoud van deze apps gebeurt. Voorlopig zou Whatsapp informatie versleuteld en de inhoud van berichten dus prive zijn, maar er wordt informatie gedeeld met derden, zoals te lezen is in het privacybeleid van Whatsapp. Als je appt gebeurt dit op eigen verantwoordelijkheid. Graag voor verloskundige spoed altijd bellen, nooit appen alsjeblieft. Het is ook de mogelijk om een beveiligde app zoals Kanta te gebruiken. Bespreek dit met je verloskundige;

 • Je kunt vragen medische gegevens per papieren post naar je huisadres te verzenden. Dit gebeurt op eigen verantwoordelijkheid en onder wettelijk briefgeheim;
 • Als je na de geboorte van je kind een geboortekaartje naar de praktijk stuurt, dan geef je toestemming het kaartje met jullie persoonsgegevens en die van jullie kind op te hangen op het prikbord in de praktijk. Als je dit liever niet hebt geef dit dan aan.

Hoe lang worden je gegevens bewaard?

 • Alle digitale gegevens worden volgens de WGBO wet 15 jaar bewaard;
 • Papieren informatie wordt digitaal opgeslagen in Onatal en daarna vernietigd;
 • Overige geprinte persoons- en/of medische gegevens worden vernietigd indien ze niet meer nodig zijn.
 • Geboortekaartjes worden 3 maanden opgehangen en daarna worden ze in een

afgesloten kast bewaard.

Met wie en hoe vind gegevensuitwisseling plaats?

Om goede verloskundige zorg te verlenen, moeten wij ook overleggen en gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Dit staat omschreven in de Wet Geneeskundige

Behandelovereenkomst en de AVG. Je moet hierbij denken aan de volgende zorgverleners:

 • Huisarts: Soms is het nodig om tijdens de zwangerschap te overleggen met je huisarts. Is dit bij jou aan de orde, zullen we dit aan je voorleggen en pas nadat je toestemming gegeven hebt, contact zoeken met je huisarts.
  We versturen standaard na de bevalling een kort verslag naar je huisarts. Dit doen wij via een beveiligde mailverbinding als je huisarts Zorgmail heeft, anders per post. Hierin staat het volgende vermeld: je bloedgroep, zwangerschapsduur, plaats van bevalling en eventuele reden waarom je in het ziekenhuis bent bevallen; Hoe lang je bevalling geduurd heeft, of je hechtingen nodig had, de hoeveelheid bloedverlies, naam en gewicht van je baby. Bijzonderheden vermelden wij er ook nog bij. Als je bezwaar hebt tegen deze gegevensuitwisseling kun je dit tijdens de zwangerschap met ons bespreken;
 • Gynaecoloog: Er zijn redenen waarom wij jou mogelijk adviseren om tijdens de zwangerschap of bevalling naar de gynaecoloog te gaan. In deze gevallen moet de arts beschikken over je medisch dossier. We versturen je dossier via een beveiligde verbinding of je krijgt het dossier mee en geeft het zelf af aan de arts. Soms is er reden tot overleg met de gynaecoloog. We zullen dit altijd eerst met jou bespreken en je toestemming vragen hiervoor.
 • Kinderarts: Er zijn redenen waarom wij jou mogelijk adviseren om met je baby naar de kinderarts te gaan. Ook dan moet de arts beschikken over informatie over je bevalling en je kind. We versturen je dossier via een beveiligde verbinding of je krijgt het dossier mee en geeft het zelf af aan de arts. We zullen dit altijd eerst met jou bespreken en je toestemming vragen hiervoor.
 • Kraamzorg: Om goede zorg te leveren, is het belangrijk dat de kraamzorg een overdracht krijgt van de bevalling. Tevens zullen wij, indien nodig, relevante informatie uit de zwangerschap delen. Deze gegevensuitwisseling vindt mondeling of schriftelijk plaats door middel van een bevallingsverslag.
 • Consultatiebureau: Na het afsluiten van het kraambed versturen wij met jouw toestemming een overdracht naar het consultatiebureau.

Databases in de geboortezorg in Nederland

In Nederland worden een aantal gegevens gebruikt voor onderzoek en evaluatie van de zorg. In mijn praktijk lever ik verplicht elektronisch gegevens aan Praeventis, Peridos, TRIX en PERINED.

 • Peridos verzamelt gegevens in het kader van de kwaliteitsbewaking Prenatale Screening conform de Wet Bevolkingsonderzoek (WBO). Alle zorgverleners die betrokken zijn bij de de uitvoering van de combinatietest, NIPT en 20 weken echo zijn verplicht deze gegevens digitaal bij Perined aan te leveren. Je zorgverlener meldt aan Peridos dat je hierover een gesprek hebt gehad. Als je besluit om de combinatietest, NIPT en/of de 20 weken echo te laten doen wordt dit in Peridos vermeld, net als de uitslag. Ook als je afziet van deelname aan prenatale screening worden er een aantal gegevens geregistreerd over het verloop van je zwangerschap. Deze worden gebruikt om statistieken te berekenen hoeveel vrouwen er wel en niet aan deelnemen en of de screening het beoogde resultaat oplevert.
 • Praeventis: Het laboratorium dat het standaard 1e trimester bloedonderzoek uitvoert stuurt de uitslagen naar mij als verloskundige. De gegevens gaan ook naar het RIVM regiokantoor, waar je gegevens in het informatiesysteem Praeventis worden opgenomen. Als een laboratoriumuitslag erop wijst dat er vervolgonderzoek of een behandeling nodig is, controleert Praeventis of de uitslagen van het vervolgonderzoek binnen komen en vervolgacties worden ondernomen. Het informatiesysteem bewaakt dus dat de juiste acties op het juiste moment plaatsvinden.
 • TRIX: Als het laboratorium tijdens de zwangerschap antistoffen tegen bloedgroepen vindt, wordt de uitslag opgenomen in het informatiesysteem TRIX. In dit databestand zijn alle mensen opgenomen bij wie ooit bijzondere antistoffen tegen bloedgroepen zijn gevonden. Als iemand een bloedtransfusie nodig heeft, kan het ziekenhuis controleren of deze persoon bijzondere bloed kenmerken heeft. Hierdoor is het makkelijker om snel passend bloed te vinden bij een bloedtransfusie. De Stichting Sanquin Bloedvoorziening beheert dit bestand systeem.
 • PERINED (Perinatale Registratie Nederland): In deze registratie worden belangrijke medische gegevens rondom zwangerschap en geboorte verzameld, zowel over moeder als kind. De voor de PRN verzamelde medische gegevens vormen een bron voor medisch-wetenschappelijk en statistisch onderzoek. Gegevens uit PERINED worden vergeleken met gegevens uit de Entadministraties (screeningsprogramma’s), de Landelijke Infertiliteits Registratie (over onvruchtbaarheid) en bestanden van het Centraal Bureau voor de Statistiek (bevolkings- en sterftegegevens). Noodzakelijk onderzoek naar de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg kan vaak alleen op basis van deze gecombineerde bestanden uitgevoerd worden. Evaluatie van de zorg en wetenschappelijk onderzoek kunnen helpen om de medische kennis rond zwangerschap en geboorte te vergroten en de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg te verbeteren. Daarom werken verloskundigen, huisartsen, gynaecologen en kinderartsen mee aan de gegevensregistratie: we vinden het belangrijk dat dergelijk onderzoek gedaan kan worden. Deelname aan deze registratie gebeurt volledig anoniem.
 • Deelname aan al deze registraties kun je helaas wettelijk niet weigeren. Wel is er anonimisering mogelijk na afloop van de zwangerschap.

Algemene voorwaarden

Aanmelding
Voor verloskundige begeleiding kun je je zonder verwijzing aanmelden bij Mamaisa verloskunde. Je kunt hiervoor bellen, mailen of het aanmeldformulier gebruiken op de website. Na aanmelding zal er zo spoedig mogelijk contact met je worden opgenomen.

Vergoeding
Verloskundige zorg valt in het basispakket en wordt door alle verzekeraars vergoed. Als je niet verzekerd bent zul je zelf de kosten moeten betalen. Je kunt hierover met Mamaisa verloskunde een betalingsregeling treffen. Een bevalling in het ziekenhuis zonder medische indicatie (een poliklinische bevalling) wordt niet door alle verzekeringen vergoed. Informeer hiernaar bij je verzekering.

Betalingsvoorwaarden
Betalingsvoorwaarden zijn vastgesteld door de Nederlandse Organisatie van Verloskundigen, statutair gevestigd te Utrecht; gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht op 21 juni 1996, onder nummer 165/1996. Voor volledige of gedeeltelijke verloskundige hulp, verleend door een verloskundige of haar/zijn waarnemer, gelden de volgende voorwaarden:

Betaling
Betaling voor de verleende verloskundige hulp moet binnen 30 dagen na factuurdatum geschieden door de cliënt aan de verloskundige bij wie zij onder controle is in verband met haar zwangerschap, zonder enige inhouding, verrekening of korting.

Rente
Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt de cliënt geacht zonder ingebrekestelling in verzuim te zijn. Vanaf de vervaldag van de rekening is de cliënt over het uitstaande bedrag tevens een maandelijkse rente verschuldigd van 1%, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend.

Bewijs
Voor de bepaling van het bedrag dat de cliënt verschuldigd is, zijn de administratieve gegevens van de verloskundige doorslaggevend, tenzij de cliënt uitdrukkelijk bewijs van het tegendeel levert.

Invorderingskosten
Indien de cliënt na sommatie met betaling in gebreke blijft, komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke invorderingskosten welke de verloskundige moet maken om volledige betaling te verkrijgen zonder nadere ingebrekestelling voor rekening van de cliënt. De invorderingskosten bedragen minimaal 15% van de vordering, vermeerderd met de over de kosten verschuldigde BTW, voor zover de verloskundige deze niet kan verrekenen. Onder invorderingskosten wordt onder meer verstaan: de kosten van juridische bijstand, inschakeling van een incassobureau, gerechtsdeurwaarder of advocaat.

Achterwacht
Maimaisa verloskunde heeft met verschillende verloskundigen uit de regio afspraken gemaakt met betrekking tot achterwacht. Bij afwezigheid van je verloskundige, zoals bij ziekte, scholing en vakantie, zal Mamaisa verloskunde zorgdragen voor waarneming door een andere verloskundige.